HIE and Gaelic

HIE agus Gàidhlig

HIE gu mòr airson is gun lean an obair chom-pàirteachail a bheir na comas an mòra an lùib na Gàidhlig gu buil. Bheir sinn stiùireadh, àrach agus leasachadh don Chom-pàirteachas Nàiseanta air Gàidhlig mar Stòras gus a’ chinn-uidhe seo. Bheir sinn seachad taic innleachdach gus cuideachadh a thoirt dha leasachadh sheirbheisean is bathar a tha a’ cleachdadh na Gàidhlig, gus luach a bharrachd a chur thuca an seagh eaconamach is sòisealta, le seo a’ tàladh is a’ brosnachadh dhaoine aig a bheil a’ Ghàidhlig cho math ri luchd-labhairt ùr agus a’ cur ri beothalachd a’ chànain.

Ged a tha am fòcas seo a’ toirt buaidh air mòran dhe na gealltanasan sa Phlana, tha sinn cuideachd a’ cur luach air a’ Ghàidhlig le cleachdadh a’ chànain ga bhrosnachadh taobh a-staigh HIE. Le leasachadh agus neartachadh gan dèanamh air ar seirbheisean, fiosrachadh, goireasan agus cothroman tro mheadhan na Gàidhlig, tha sinn airson daoine aig a bheil Gàidhlig a fhrithealadh sa chànan aca fhèin cho math ’s as urrainn dhuinn.

Thairis air an ath chòig bliadhna den Phlana seo, bidh sinn ag obair a rèir neartan na buidhne, ag atharrachadh fòcas ar n-obrach le amas gun tèid HIE aithneachadh mar bhuidheann a tha a’ toirt fìor luach na Gàidhlig gu buil mar so-mhaoin.

Gàidhlig agus Turasachd

Tha Gàidhlig mar phàirt cudromach do dhualchais agus cultar na h-Alba. A bheil cothroman ann do ghnìomhachasan turasachd Gàidhlig a chleachdadh? Dh' innse rannsachadh gun robh ùidh aig còrr is 50 % de luchd-tadhail ann a bhith a' faicinn neo a' cluinntinn Gàidhlig. Ciamar 's urrainn do ghnìomhachasan turasachd Gàidhlig a chleachadh? Ciamar 's urrainn do Ghàidhlig seirbheisean agus bathair nan gnìomhachasan a bhrosnachadh?

HIE and Gaelic

HIE is committed to continued national partnership working which will optimise the realisation of the identified potential of Gaelic as an asset. We will lead, nurture and evolve the National Gaelic as an Asset Partnership to collaboratively achieve that end. We will invest innovatively to support the development of products and services which capitalise on the use of Gaelic to add value both economically and socially, in turn attracting and motivating, new and existing speakers and enhancing the vitality of the language.

Whilst the above focus will dominate our Plan commitments, we will also continue to value Gaelic and promote its use within our own organisation. By continuing to consolidate and evolve our services, information, resources and opportunities in the medium of Gaelic, we intend to serve our Gaelic speaking customers as well as possible in their own language.

In the next five years of this Plan we will deliberately play to our strengths, consciously shifting our focus, with the clear intention of establishing our credentials as a leading supporter of the realisation of the value of using Gaelic as a value adding asset.

Gaelic and Tourism

Gaelic is an important element of Scotland’s linguistic and cultural heritage. But what is its untapped potential in tourism terms? Visitor research tells us that over 50% of visitors interviewed were either very or fairly interested in our Gaelic language. How can tourism businesses best address this interest? How can ‘Gaelic’ entertain, excite and stimulate further interest in your tourism products? 

Faigh a-mach mu

Back to top